PTP-Online

Друк

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

(лише для використання не в комерційних цілях)

на умовах публічної оферти

(надалі – «Договір») в редакції від 01.05.2015 року


Провайдер: ”ПТП-Онлайн”, ФОП Галактіонов С.О, яке внесений до Реєстру операторів, провайдерів

телекомунікацій за номером 1866 (відповідно до рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 25.11.2010р. № 547), в особі Галактіонова Сергія Олександровича, що діє на підставі Свідоцтва про державнк реєстрацію, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі кожен окремо – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти цей Договір, відповідно до ЗУ «Про телекомунікації» (надалі –«Закон»), Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджені постановою КМУ №295 від 11.04.2012 (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативноправових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах:

 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Провайдера, адресована будьякій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в цій публічній оферті.

Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов.

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених Публічною офертою.

Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за доступ на постійній основі до телекомунікаційної мережі незалежно від факту користування послугами.

Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Провайдера для організації надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов цього Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернетпротоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання - встановлене у Абонента обладнання, необхідне для отримання Послуг та призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем, тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Особовий рахунок - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату Телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Вебсайт Провайдера - WWWсервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WEBсайт Провайдера розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://ptp-online.net/ Підключення (відключення) кінцевого обладнання з'єднання (від'єднання) Кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Персональний кабінет Абонента(Сторінка персональної статистики Абонента) - Сторінка WWWсервера, на якому знаходиться персональна статистика Абонента. Розміщена та доступна в мережі Провайдера за адресою: https://billing.mogpod.com/

Телекомунікаційна послуга (Послуга) - продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій, зокрема з доступу до Інтернет та передачі даних.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет Кінцевого обладнання. Припинення надання послуг припинення надання Телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням Кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) Телекомунікаційної мережі та Кінцевого обладнання.

Тарифи – документ, у якому наводиться опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Провайдером, їх вартість. Телекомунікаційна мережа комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будьякого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Розрахунковий період — проміжок часу в 30 (тридцять) календарних днів, з дня останньої оплати.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати Телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАСадреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).


    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Провайдер надає Абоненту Телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2 Телекомунікаційні послуги за цим Договором поділяються на основні та додаткові.

2.3 Основними Телекомунікаційними послугами є:

2.3.1. послуги з постійного доступу до Інтернет.

2.4 Додатковими послугами є:

2.4.1. постачання та налагодження бездротового адаптеру;

2.4.2. доступ до внутрішньомережевих ресурсів;

2.4.3. інші послуги, що може надавати Провайдер в межах цього Договору.

2.5. Параметри послуг визначені умовами Тарифного плану.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Провайдера. Кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Відповідно, Абонент, який надав підписану Заяву про приєднання до Договору, яка з моменту її підписання є невід’ємною частиною Договору, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

3.2 Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Договору сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

3.3 Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:

3.3.1. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є підписання Абонентом Заяву про приєднання до Договору. Датою укладення Договору в цьому випадку вважається дата підписання Абонентом Заяви про приєднання.

3.3.2. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Провайдера, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше користування Послугами й здійснення оплат за Послуги Провайдера. З моменту здійснення оплати за перший Розрахунковий період, який настав після дати оприлюднення цього Договору Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання.

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1 Умови надання Телекомунікаційних послуг:

4.1.1. наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовленої Телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування та програмного забезпечення Абонента;

4.1.2. ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

4.1.3. внесення Абонентом платежу Провайдеру за надання доступу (підключення) до Телекомунікаційної мережі Провайдера;

4.2 Провайдер після виконання Абонентом вимог п.п. 4.1.1.4.1.3. здійснює підключення.

4.3 Провайдер виконує наступні роботи щодо підключення:

4.3.1. активація порту мережевого обладнання Провайдера;

4.3.2. відкриття Провайдером Абоненту Особового рахунку та активація Тарифного плану, обраного Абонентом з переліку затвердженого Провайдером згідно із законодавством.

4.4 У приміщення Абонента кабель заводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будьчим), то майстеркабельник визначить, де буде пробурений отвір діаметром 10 мм для прокладки кабелю. При цьому Провайдер не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).

4.5 В приміщенні Абонента монтажнокабельні роботи працівниками Провайдера не проводяться. Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно;

4.6 Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Провайдера.

4.7 Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Провайдер має право призупиняти надання послуг для проведення регламентнопрофілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Веб сайті Провайдера не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку їх проведення. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

4.8 Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг визначається Тарифами та/або Регламентами надання Послуг, які є невід'ємною частиною Договору, затверджуються наказами Провайдера та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Провайдера не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.

4.9 Абонент доручає Провайдеру, а Провайдер зобов‘язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання.

4.10 На підставі Заяви про приєднання до Договору Провайдер відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Провайдером Телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом Телекомунікаційних послуг.

4.11 Провайдер припиняє доступ Абонента до Телекомунікаційних послуг без попереднього попередження, при від’ємному, або нульовому балансі Особового рахунка Абонента.

4.12 Провайдер має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключити Кінцеве обладнання Абонента від Телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або Кінцеве обладнання (бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування Телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону та Правил та вимоги чинного законодавства України.

4.13 Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження власної Телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження.

4.14 При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Провайдером Телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Провайдера, Провайдер зобов’язаний протягом однієї доби з моменту їх виникнення здійснити заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання Телекомунікаційних послуг.

4.15 Абонент має право призупинити користування Телекомунікаційними послугами шляхом подання письмової заяви до Центрів обслуговування абонентів Провайдера, не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати призупинення, на загальний строк не більше 12 (дванадцяти) місяців при відсутності заборгованості перед Провайдером. За таке призупинення послуг Абоненту нараховується плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання, згідно з діючими Тарифами Провайдера.

 

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

5.1 Провайдер має право:

5.1.1. вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Вебсайті Провайдера не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію;

5.1.2. самостійно встановлювати тарифи на Телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будьякими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів, або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання Телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення ) на Вебсайті Провайдера продовжує користуватись Телекомунікаційними послугами, вважається, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

5.1.3. припиняти у встановленому порядку надання Телекомунікаційних послуг або розірвати  з моменту виникнення від’ємного, або нульового балансу на Особовому рахунку Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до цього Договору термін;

5.1.4. скорочувати перелік або припиняти надання Телекомунікаційних послуг Абоненту, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;

5.1.5. не підключати або відключати підключене до Телекомунікаційної мережі Кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;

5.1.6. проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації на загальний час до 48 год. на місяць

5.1.7. створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом Телекомунікаційними послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Телекомунікаційних послуг, або захисту Провайдера та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;

5.1.8. припиняти у надання Послуг у разі, якщо протягом 10 (десяти) днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.

5.1.9. Припиненяти діяльність з надання Послуг відповідно до законодавства

5.1.10. Розірвати догововір в односторонньому порядку при від'ємному, або нульовому балансі протягом 5 (п'яти) Розрахункових періодів.

5.1.11. інші права, передбачені законодавством України.

5.2 Провайдер зобов'язаний:

5.2.1. попереджувати Абонентів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених Правилами та цим Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості;

5.2.2. вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;

5.2.3. надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства;

5.2.4. забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;

5.2.5. надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені договором та законодавством;

5.2.6. направляти працівників за викликом Абонента для підключення та/або усунення пошкоджень Кінцевого обладнання, виконання інших робіт, необхідних для надання Послуг, своїх працівників, які повинні мати посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту;

5.2.7. вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;

5.2.8. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).

5.2.9. Інформувати Абонента про строк, при настанні якого може бути припинено надання Послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо абонент не користувався цими Послугами.

5.2.10. виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

5.3 Провайдер не гарантує максимальну швидкість пропускної можливості, але зробить все можливе, для надання найвищої можливої якості Послуг.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1 Абонент має право на:

6.1.1. дострокове розірвання договору за умови попередження ним Провайдера у визначений у Договорі строк;

6.1.2. своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості;

6.1.3. обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів телекомунікаційних послуг на підставі його заяви та при наявності технічної можливості Провайдера у встановленому порядку;

6.1.4. відмову від Телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором;

6.1.5. переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;

6.1.6. Несплату Абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

6.1.7. Отримання від Провайдера відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.

6.1.8. Безоплатне отримання від Провайдера рахунків за отримані Послуги;

6.1.9. Повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.

6.1.10. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.

6.1.11. На безоплатне вилучення за письмовою заявою Абонента відомостей про нього повністю або частково з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб Провайдера.

6.1.12. Оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.

6.1.13. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

6.2 Абонент зобов'язується:

6.2.1. виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених Телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені Договором;

6.2.2. письмово повідомляти Провайдера про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов'язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Заяві про приєднання до Договору або надані Провайдеру в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин;

6.2.3. не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;

6.2.4. не допускати використання Кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

6.2.5. не допускати використання Кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

6.2.6. утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах території відповідальності Абонента (в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки);

6.2.7. не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

6.2.8. повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера інформацію щодо Кінцевого обладнання, яке використовується для отримання Телекомунікаційних послуг;

6.2.9. не перешкоджати виконанню Провайдером робіт, пов'язаних з обстеженням Кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання Послуг за заявкою Абонента;

6.2.10. не втручатись у роботу Телекомунікаційної мережі;

6.2.11. самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати від'ємного розміру балансу Особового рахунку. Стан особового рахунку Абонент контролює, використовуючи сторінку персональної статистики на Вебсайті Провайдера;

6.2.12. Надавати відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

6.2.13. виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

 

7. ТАРИФИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1 Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Провайдеру:

7.1.1. до початку кожного Розрахункового періоду авансовий платіж, що включає в себе оплату за кожний наступний повний Розрахунковий період вартості обраного Абонентом Тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг, вказаних у переліку послуг, що розміщується на сторінці персональної статистики Абонента на Вебсайті Провайдера;

7.1.2. всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та Тарифних планів (в тому числі пов’язаних із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

7.2 Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Провайдером на підставі проведених оплат Абонента.

7.3 Провайдер та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв’язку з цим Провайдер та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених п.4.15 Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.4 Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Провайдером.

7.5 Відновлення надання послуг призупинених на підставах передбачених п.4.11 цього Договору, здійснюється Провайдером протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами п.7.1. Договору.

7.6 Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

7.7 Абоненти контролюють стан Особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Вебсайті Провайдера (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення в Абонентський відділ Центрів обслуговування абонентів Провайдера.

7.8 Абонент має право змінити Тарифний план на наступний Розрахунковий період 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду. Зміна тарифного плану здійснюється самостійно Абонентом на сторінці персональної статистики на офіційному сайті Провайдера або за телефоном абонентського відділу Центру обслуговування абонентів (04337) 66309, 068 9422228 , 0958471831, або на підставі письмової заяви Абонента, наданої до абонентського відділу Центру обслуговування абонентів Провайдера не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку нового Розрахункового періоду.

7.9 Провайдер самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації відповідно до вимог законодавста.

7.10 Провайдер має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Вебсайті Провайдера та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх запровадження.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Провайдер та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

8.2 У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Провайдер має право вживати до Абонента такі заходи:

8.2.1. нараховувати пеню у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, яка обчислюється від суми прострочення, або стягувати плата за використання порта, за кожний день прострочення;

8.2.2. скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, відповідно до п.4.11 цього Договору.

8.3 У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого Кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Провайдер має право:

8.3.1. нараховувати штраф у розмірі 10 (десяти) кратного розміру поточної Абонентної плати згідно Тарифного плану обраного Абонентом;

8.3.2. скорочувати перелік Телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.4 У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Провайдером) власних мережевих реквізитів Провайдер має право:

8.4.1. нараховувати штраф у розмірі 3 (трьох) Абонентної плати згідно Тарифного плану обраного Абонентом за кожен такий випадок;

8.4.2. скорочувати перелік Телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, попередивши про це Абонента.

8.5 Сплата Абонентом штрафних санкцій та правомірне припинення чи скорочення Провайдером переліку Телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому Телекомунікаційні послуги.

8.6 У разі виявлення пошкодження Телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Провайдера на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків покладаються на Абонента.

8.7 Провайдер несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Телекомунікаційних послуг наступну відповідальність:

8.7.1. за ненадання оплачених Телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, у розмірі оплаченої Абонентом вартості не наданих Послуг;

8.7.2. у разі не усунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження Телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості Телекомунікаційної послуги, Абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.

8.8 Провайдер не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будьяких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Провайдера чи неможливості їх використання. Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Провайдера.

8.9 Відповідальність і ризики, пов'язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будьяких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

8.9.1. за будьякі витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

8.9.2. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

8.9.3. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

8.9.4. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

8.9.5. за якість Послуги у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування.

8.10 Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше.

8.11 Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форсмажорних обставин.

 

9. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1 Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення):

9.1.1. на Офіційному Bебсайті Провайдера

9.2 Цей Договір діє протягом 365 календарних днів з моменту виконання Абонентом дій передбачених п. 3.3.1. або 3.3.2. Договору відповідно. Абонентом вимог п. 3.3.1. 3.3.2. Договору.

9.3 Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 9.2. строк дії договору продовжується на кожен наступний рік, якщо жодна з сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію цього Договору.

9.4 В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Провайдера зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію на Офіційному Вебсайті Провайдера

9.5 При незгоді з будьякими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання Телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Провайдера продовжує користуватись Телекомунікаційними послугами, вважається, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

9.6 Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Провайдера шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, не менш ніж за 20 (двадцять) календарних днів до запланованої дати припинення (розірвання).

9.7 Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента, за умови відсутності заборгованості Абонента пред Опратором за надані Послуги, на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Провайдера не менше ніж за15 (п’ятнадцять) календарних днів до запланованої дати припинення / розірвання.

9.8 Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будьяких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

9.9. Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Провайдера.

9.10. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Провайдеру на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Провайдера.

9.11. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій, про що Провайдер не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Вебсайті Провайдера.

9.12. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у цьому Договорі.

9.13. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

10.1. Реквізити: ФОП Галактіонов

Ідентифікаційний код: 2590106059

Банківські реквізити: р/р 26001130535 в ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” в м.Київ, МФО 380805

Місцезнаходження: м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 5

тел.: (04337) 66309

моб. 0689422228, 0958471831

зареєстрований як платник податку на загальних умовах, не платник ПДВ
Інформація щодо обслуговування Абонентів знаходиться на Корпоративному Інтернет-сайті Оператора www.ptp-online.net

 

 

Тест Швидкості

Опитування

1. Чи подобаються вам зміни на сайті ptp-online?
 

Хто онлайн

На даний момент 33 гостей на сайті
PTP-Online Template by Ahadesign Створено Joomla!